องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาอุทยานลานหินผุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

๑. สร้างระบบการคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง

๒. ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาส่วนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองอย่างยั่งยืน

๕. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข

๖.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง

๗. ส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย

๘. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๙. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน