เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองยายโต๊ะ ตําบลหนองยายโต๊ะ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

S 41680952

 

S 41680950