ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก #โรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2564
นำทีมโดย : หัวหน้าป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน หมาแมว ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ