ข่าวกิจกรรม

          โครงการจิตอาสา สร้างฝายมีชีวิต เขาแผงม้า ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประจำปี 2562