ข่าวกิจกรรม

          การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกปะสงค์

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          กิจกรรมเช้าแถวเคารพธงชาติ อบต.หนองยายโต๊ะ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          โครงการส่งเสริมอาชีพ การทำกระยาสารท ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          โครงการจิตอาสา สร้างฝายมีชีวิต เขาแผงม้า ม.5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          กิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนาวัด ณ วัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...