เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ได้ดำเนินการประชาคมตามที่บริษัท เอส.เอส.ฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด โดย นายเสรี ศรีประทักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจ มีความประสงค์ขอเข้าดำเนินการประชาคม เพื่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 6,000 แม่ และสุกรรุ่นพันธุ์ จำนวน 3,000 ตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   โดยผู้เข้าร่วมประชาคม คือประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 195 คน มีมติเห็นชอบในการสร้างฟาร์มสุกรฯ ดังกล่าว 148 คน ไม่เห็นชอบ 30 และงดออกเสียง 17 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก #โรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ 2564
นำทีมโดย : หัวหน้าป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน หมาแมว ณ ตำบลหนองยายโต๊ะ

ข่าวกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล

                   คุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลักของสังคม คือประชาชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกเพศ ทุกวัย จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งด้านปริมาณและสัดส่วน เนื่องจากจำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมีการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ ทำให้อัตราการตายลดลง ผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่ผู้สูงอายุก็ยังได้รับผลกระทบจากการเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยรวมทั้งผลของโรคเรื้อรังหรืออุบัติเหตุ จึงนำไปสู่ความถดถอยของร่างกาย เกิดภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย หรืออาจมีอาการสมองเสื่อม ทำให้ต้องอาศัยพึ่งพิงเป็นภาระแก่ผู้ดูแลเกิดภาวะทุพพลภาพในที่สุด สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุจึงควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งฟื้นฟูสุขภาพเมื่อมีภาวะของโรค และควบคุมให้ภาวะของโรคเหล่านั้นมีอาการคงที่ ไม่กำเริบรุนแรงหรือเสื่อมถอยมากกว่าเดิม จะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคม และมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

วัตถุประสงค์    

  1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ
  2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง
  4. เพื่อเสริมสร้างให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้ตระหนักเห็นความสำคัญและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในแต่ละครอบครัว

เป้าหมาย

          สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของตำบลหนองยายโต๊ะ

 

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ได้ดำเนินการประชาคมตามที่บริษัท ฟอร์เวิร์ดฟู๊ด จำกัด โดย นายเสรี ศรีประทักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจ มีความประสงค์ขอเข้าดำเนินการประชาคม เพื่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 6,000 แม่ และสุกรรุ่นพันธุ์ จำนวน 3,000 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   โดยผู้เข้าร่วมประชาคม คือประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ        จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 137 คน มีมติไม่เห็นชอบในการสร้างฟาร์มสุกรฯ ดังกล่าว จำนวน 77 คน และเห็นชอบ 67 คน

ข่าวกิจกรรม

          การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกปะสงค์