องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

กองสวัสดิการสังคม

 รองปลัด พิมาน  

นางพิมาน อุนาสี

รองปลัด อบต. หนองยายโต๊ะ

รักษาราชการแทน กองสวัสดิการสังคม

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 036 689236-8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

 S 41959481

 

นางสาวณภาส์ณัฐ มั่นทอง

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 036 689236-8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

 HR 2560

 

นายอรรถพล แคนเภาว์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 036 689236-8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130