องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

การจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล

การจัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ประกอบด้วยสมาชิกสภา อบต. จำนวน 16 คน และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 คน


ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ มีจำนวน 16 คน ประกอบด้วย
1. นายหอม สัชนา ประธานสภา อบต.
2. นายเศษ แช่มขุนทด รองประธานสภา อบต.
3. นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์ เลขานุการสภา อบต.
4. นายดำรง แช่มขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
5. นายธวัชชัย แช่มขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
6. นายสุพัฒน์ ฉาดพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
7. นายหลา ทองสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
8. นายประสิทธิ์ สิงห์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
9. นายนิรุตน์ สอนอินทร์ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4
10. นายนิ่ม สิทธิ์ประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
11. นายปอน พุทศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
12. นายประสิทธิ์ เนียมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
13. นายวชิระ พาสอน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
14. นายประมูล เนียมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
15. นายศิริ สุวรรณวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
16. นายสำรวย แช่มขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
17. นายอุดม แก้วแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 

คณะผู้บริหาร อบต.หนองยายโต๊ะ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายอดิเรก บุญจันทร์ นายก อบต.
2. นายณัทกร ฝ่ายคำมี รองนายก อบต.
3. นางสาวจิตรา ใจคงดี รองนายก อบต.
4. นายเฉลียง ใจเย็น เลขานุการนายก อบต.

พนักงานส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่ บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร อบต. และรับผิดชอบงานประจำทั่วไปของ อบต. ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ โดยมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนต่างๆ โดยมีพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างสังกัดส่วนต่างๆ ดังนี้

จำนวนบุคลากร และเจ้าหน้าที่ จำนวน........ คน


สำนักงานปลัด
1. นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นางสาวพิมาน คำแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด
3. นางสาวเบญญาภา คลายานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นางสาวธนภรณ์ กลมเกลี่ยว เจ้าพนักงานธุรการ
5. นางณัฐพร บุญประกอบ เจ้าพนักงานธุรการ
6. นางสาวสุกัญญา สุขนา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นางสาวจารุวรรณ ใจคงดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
6. นายบุญส่ง ปัญญาณะเสถียร นักการภารโรง
7. นายแจ้ว ทวีสุข พนักงานจ้างทั่วไป
8. นายสาหัส สัชนา พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง
1. นางสาวกิตติยา ฤทธิศรี ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวอภิรนันท์ สุขนา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
3. นางสาวน้ำฝน อิ่มเดช พนักงานจ้างทั่วไป
4. นางสาวสิรินันท์ พรมน้ำ พนักงานจ้างเหมาบริการ
5. นางสาวนันทนา เมาเรโน พนักงานจ้างเหมาบริการ


กองช่าง
1. นายสมบัติ น้ำจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายบุญทัน สำราญดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
3. นายประสพ พิณขุนทด พนักงานจดมาตรน้ำ
4. นางนราพร ติปยานนท์ พนักงานจดมาตรน้ำ
5. นายประสิทธิ์ กลขุนทด พนักงานทั่วไป
6. นายสรสิทธ์ พิณขุนทด พนักงานจ้างเหมาบริการ
7. นายอดุลย์ ไกรแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองสวัสดิการและสังคม
1. นางเสาวลักษณ์ สมัครการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ

ส่วนการศึกษา
1. นางสาวปราณี ธุรีวงศ์ษา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ
2. นางสุนีย์ สงวนศักดิ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
3. นางสาวจุไรพร ศรีแสง พนักงานจ้างทั่วไป
4. นางสาวสมพร วงค์ภักดี พนักงานจ้างเหมาบริการ

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา 8 คน
ปวช. 2 คน
ปวส. 2 คน
ปริญญาตรี 7 คน
ปริญญาโท 3 คน