องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ