องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

สภาพทางเศรษฐกิจ
จัดตั้งศูนย์สภาวัฒนธรรมประจำตำบล โดยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นมีสินค้า ดังนี้
- น้ำปลาปลาสร้อย หมู่ที่ 6 - ปลาร้าปลาสร้อย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6
- น้ำพริก ,กระยาสารท หมู่ที่ 7 - ยาสีฟันสมุนไพร , หม่องน้ำ,พิมเสนน้ำ หมู่ที่ 6
- ขนมกล้วยหยี หมู่ที่ 3 - กลุ่มขนมจีน หมู่ที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือเชิงอนุรักษ์
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลานหินผุด

อาชีพ
ประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่บางครัวเรือนประกอบอาชีพหลายอย่าง แยกเป็น
2.1.1 อาชีพเกษตรกรรม 85 %
2.1.2 อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 %
2.1.3 อาชีพรับจ้าง 10 %
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง จำนวน 6 แห่ง
- โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง
- ร้านค้าชุมชน จำนวน 2 แห่ง
- ร้านค้าเอกชน จำนวน 24 แห่งสภาพสังคม
การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
- โรงเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
สถาบันและองค์กรศาสนา
- วัด จำนวน 3 แห่ง
- สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ /ป้อมยามประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีวันเข้าพรรษา
- ประเพณีวันออกพรรษา
- ประเพณีวันลอยกระทง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
- ถนนลาดยางติดต่อกับอำเภอชัยบาดาล จำนวน 2 สาย
- ถนนติดต่อภายในภายในตำบล จำนวน 20 สาย
- ถนนติดต่อระหว่างตำบล จำนวน 6 สาย
- ทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ – หนองคาย จำนวน 1 สาย

การสื่อสาร
- ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 13 จุด
- หอกระจายข่าว จำนวน 12 แห่ง
การไฟฟ้า
การไฟฟ้า ทุกหมู่บ้านไฟฟ้าเข้าถึง แต่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 10 %

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- แม่น้ำ ,ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง
- บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 9 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย จำนวน 7 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 67 แห่ง
- บ่อโยก จำนวน 30 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 7 แห่ง
- คลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 8 สาย
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 18 แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติและลำน้ำไหลผ่านตลอดปี

มวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) - อาสาสมัครพิทักษ์ป่า
- ตำรวจหมู่บ้าน - เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
- อาสาพัฒนา (อช.) - กลุ่มสตรีอาสา
- หมอดินอาสา - อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน