องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

สภาพทั่วไป


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง. ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ซึ่งมีผลให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา
1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอชัยบาดาล และอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล และตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ จดตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก จดตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก จดตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ มีพื้นที่ประมาณ 46,479 ไร่ หรือประมาณ 74.36 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ มีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบสูงและ ที่ราบลุ่ม มีลำน้ำสนธิไหลผ่าน มีแหล่งน้ำประเภทห้วย หนอง คลองสระ ตลอดจนมีคลองส่งน้ำจาก โครงการฝายลำสนธิของกรมชลประทานหลายสาย เหมาะแก่การพัฒนาการเกษตรแผนใหม่
1.4 จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ มีจำนวน หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 5 บ้านบ่อน้ำ
หมู่ที่ 2 บ้านหนองยายโต๊ะ หมู่ที่ 6 บ้านท่ารวก
หมู่ที่ 3 บ้านหนองยายโต๊ะ หมู่ที่ 7 บ้านท่ายาง
หมู่ที่ 4 บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 8 บ้านสำราญชัย